Uprawnienia zawodowe

Pilarki spalinowe

UPRAWNIENIA ZAWODOWE

 • Zajęcia praktyczne i teoretyczne realizujemy zgodnie z następującymi, głównymi przepisami prawnymi:
  – Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 listopada 1995r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykorzystaniu prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 147, poz. 716 z 1995r),
  – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 roku).

  Zajęcia odbywają się wg programu Ministerstwa Ochrony Środowiska lub wg programu Ministerstwa Gospodarki ( w tym przypadku kursant musi udokumentować miesięczny staż pracy w charakterze pomocnika). Szkolenia przeznaczone są głównie dla osób pracujących w Lasach Państwowych przy pozyskiwaniu drewna, osób dokonujących oczyszczania przestrzeni pod liniami energetycznymi, pracujących w sadownictwie, zieleni miejskiej, pracowników Państwowej Straży Pożarnej, użytkowników indywidualnych. Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym przed komisją powołaną przez dyrektora Ośrodka i wydaniem stosownego uprawnienia.

  pilarki1  pilarki2
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

  Kurs przeznaczony jest praktycznie dla wszystkich chętnych, a przede wszystkim dla różnych grup pracowniczych.
  Kurs prowadzą zawodowe zespoły ratownicze przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez dyrektora Ośrodka, w skład której wchodzą lekarz, ratownik zawodowy, przedstawiciel Ośrodka i wydaniem zaświadczenia.

  pomoc_przedlekarska1 pomoc_przedlekarska2
 • Lutowanie twarde wg PN EN – ISO 13585

  Lutowanie twarde SIMP

  Metody lutowania twardego

  911 – lutowanie twarde promieniowaniem podczerwonym

  912 – lutowanie twarde płomieniowe

  913 – lutowanie twarde laserowe

  914 – lutowanie twarde elektronowe

  916 – lutowanie twarde indukcyjne

  918 – lutowanie twarde rezystancyjne

  921 – lutowanie twarde piecowe

  922 – lutowanie twarde próżniowe

  923 – lutowanie twarde kąpielowe

  924 – lutowanie twarde w kąpieli solnej

  925 – lutowanie twarde w kąpieli topnikowej

  926 – lutowanie twarde zanurzeniowe

  Proces lutowania twardego jest metoda trwałego łączenia elementów metalowych za pomocą metalowego spoiwa zwanego lutem o temperaturze topnienia niższej niż temperatura topnienia łączonych elementów. Najczęściej spotykaną metodą lutowania twardego jest lutowanie płomieniowe o oznaczeniu 912.

  Wyróżniamy dwa rodzaje wyrobu blachę oraz rurę; jednakże ze względu na charakterystykę wielu zawodów najczęściej spotykanym wyrobem jest rura. Najczęściej spotykanym materiałem przy procesie lutowania jest miedź i jej stopy 31-34, 37, 38 wg grup materiałowych zawartych w normie ISO/TR 15608. Większość egzaminowanych zazwyczaj wybiera ręczny stopień mechanizacji lutowania twardego ze względu na zakres kwalifikacji, który znajdzie się na certyfikacie dla lutowacza lutowania twardego. Okres ważności uprawnienia lutowacza lutowania twardego tak jak w przypadku uprawnień spawalniczych wynosi 3 lata.

  Jeżeli jesteście zainteresowani Państwo szkoleniem lub tańszą drogą uzyskania stosownych kwalifikacji zapraszamy na egzamin dla lutowaczy i operatorów lutowania twardego.

 • Dokumentacja zgłoszenia do UDT

  Opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej urządzenia technicznego lub maszyny, podlegających dozorowi technicznemu dokonujemy na podstawie zgłoszenia przez pracodawców lub przedstawicieli określonych firm. Dokumentacja opracowana jest wg zaleceń i zgodnie z przepisami o Dozorze Technicznym.

  • ocena ryzyka zawodowego

   § 39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650) z późniejszymi zmianami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r (Dz.U.07.49.330) – pracodawca został zobowiązany do:
   – oceny ryzyka zawodowego występującego przy określonych pracach
   – stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko
   – dokumentowania przeprowadzonej oceny ryzyka.
   Z powyższego wynika, że opracowania dokonujemy na zlecenie, pracodawców lub przedstawicieli określonych firm.

  • ATEX

   Dokument opracowuje się dla przedsiębiorstw, które w swojej produkcji wykorzystują substancje, których pary lub pyły mogą stworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową, a zatem wywołać na stanowiskach pracy zagrożenie życia i zdrowia. Podstawą prawną opracowania dokumentu stanowią n/w przepisy:
   [1] Dyrektywa 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.
   [2] Dyrektywa 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
   [3] Dyrektywa 89/391/EWG Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu prac.
   [4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz. U. 2003 nr 107 poz. 1004).
   [5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.
   [6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563)
   [7] PN – EN 1127 – 1 kwiecień 2001 r. Atmosfery wybuchowe. „Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem”. Pojęcia podstawowe i metodologia.
   [8] PN – EN 60079 – 10:2002 „Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. – Część 10: Klasyfikacja obszarów zagrożonych wybuchem”.
   [9] PN – IEC 60300 – 3 – 9 czerwiec 1999 r. Zarządzanie niezawodnością. Przewodnik zastosowań. „Analiza ryzyka w systemach technicznych”.

   atex1 atex2
  • ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń

   Ośrodek prowadzi usługi w zakresie opracowania oceny stanu technicznego wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń (obrabiarki do metali i drewna, wtryskarki, pojazdy samochodowe itp.)

 • Rzeczoznawstwo

  – Ocena stanu technicznego, wycena maszyn i urządzeń budowlanych

  – Inwentaryzacja techniczna i instrukcje obsługi urządzeń mechanicznych

  – Ocena bezpieczeństwa pracy zgodnie z polskimi przepisami i normami oraz wydanie DEKLARACJI ZGODNOŚCI MINIMALNEJ dla:

  – Ocena bezpieczeństwa pracy dla produkowanych maszyn i urządzeń zgodnie z przepisami    i normami unijnymi i wydanie DEKLARACJI ZGODNOŚCI , co upoważnia do nadania znaku bezpieczeństwa CE

  – Inne wg życzeń klienta
  uprawnienia zawodowe
up