Inne

 • Pilarki spalinowe

  Zajęcia praktyczne i teoretyczne realizujemy zgodnie z następującymi, głównymi przepisami prawnymi:
  – Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 listopada 1995r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykorzystaniu prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 147, poz. 716 z 1995r),
  – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 roku).

  Zajęcia odbywają się wg programu Ministerstwa Ochrony Środowiska lub wg programu Ministerstwa Gospodarki ( w tym przypadku kursant musi udokumentować miesięczny staż pracy w charakterze pomocnika). Szkolenia przeznaczone są głównie dla osób pracujących w Lasach Państwowych przy pozyskiwaniu drewna, osób dokonujących oczyszczania przestrzeni pod liniami energetycznymi, pracujących w sadownictwie, zieleni miejskiej, pracowników Państwowej Straży Pożarnej, użytkowników indywidualnych. Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym przed komisją powołaną przez dyrektora Ośrodka i wydaniem stosownego uprawnienia.

  pilarki1  pilarki2
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

  Kurs przeznaczony jest praktycznie dla wszystkich chętnych, a przede wszystkim dla różnych grup pracowniczych.
  Kurs prowadzą zawodowe zespoły ratownicze przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez dyrektora Ośrodka, w skład której wchodzą lekarz, ratownik zawodowy, przedstawiciel Ośrodka i wydaniem zaświadczenia.

  pomoc_przedlekarska1 pomoc_przedlekarska2
 • Dokumentacja

  • zgłoszenia do UDT

   Opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej urządzenia technicznego lub maszyny, podlegających dozorowi technicznemu dokonujemy na podstawie zgłoszenia przez pracodawców lub przedstawicieli określonych firm. Dokumentacja opracowana jest wg zaleceń i zgodnie z przepisami o Dozorze Technicznym.

  • ocena ryzyka zawodowego

   § 39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650) z późniejszymi zmianami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r (Dz.U.07.49.330) – pracodawca został zobowiązany do:
   – oceny ryzyka zawodowego występującego przy określonych pracach
   – stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko
   – dokumentowania przeprowadzonej oceny ryzyka.
   Z powyższego wynika, że opracowania dokonujemy na zlecenie, pracodawców lub przedstawicieli określonych firm.

  • ATEX

   Dokument opracowuje się dla przedsiębiorstw, które w swojej produkcji wykorzystują substancje, których pary lub pyły mogą stworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową, a zatem wywołać na stanowiskach pracy zagrożenie życia i zdrowia. Podstawą prawną opracowania dokumentu stanowią n/w przepisy:
   [1] Dyrektywa 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.
   [2] Dyrektywa 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
   [3] Dyrektywa 89/391/EWG Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu prac.
   [4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz. U. 2003 nr 107 poz. 1004).
   [5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.
   [6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563)
   [7] PN – EN 1127 – 1 kwiecień 2001 r. Atmosfery wybuchowe. „Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem”. Pojęcia podstawowe i metodologia.
   [8] PN – EN 60079 – 10:2002 „Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. – Część 10: Klasyfikacja obszarów zagrożonych wybuchem”.
   [9] PN – IEC 60300 – 3 – 9 czerwiec 1999 r. Zarządzanie niezawodnością. Przewodnik zastosowań. „Analiza ryzyka w systemach technicznych”.

   atex1 atex2
  • ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń

   Ośrodek prowadzi usługi w zakresie opracowania oceny stanu technicznego wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń (obrabiarki do metali i drewna, wtryskarki, pojazdy samochodowe itp.)

 • Rzeczoznawstwo

  – Ocena stanu technicznego, wycena maszyn i urządzeń budowlanych

  – Inwentaryzacja techniczna i instrukcje obsługi urządzeń mechanicznych

  – Ocena bezpieczeństwa pracy zgodnie z polskimi przepisami i normami oraz wydanie DEKLARACJI ZGODNOŚCI MINIMALNEJ dla:

  – Ocena bezpieczeństwa pracy dla produkowanych maszyn i urządzeń zgodnie z przepisami    i normami unijnymi i wydanie DEKLARACJI ZGODNOŚCI , co upoważnia do nadania znaku bezpieczeństwa CE

  – Inne wg życzeń klienta

 

up