Certyfikaty

Polityka Jakości
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

SIMP jako stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim i 80-letniej tradycji, będąc reprezentantem środowiska mechaników stwierdza, że jego podstawowymi dążeniami składającymi się na politykę jakości są:

 • rozwijanie i wykorzystywanie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz intelektu swoich członków a także tworzenie klimatu współpracy i solidarności oraz przestrzeganie etyki zawodowej w ich działalności profesjonalnej i społecznej;
 • uczestniczenie w rozwoju gospodarki Polski, z zachowaniem dążeń do nowoczesności, opłacalności i racjonalnego wykorzystania bogactw naturalnych kraju;
 • wszechstronne tworzenie, wspomaganie i wykorzystywanie postępu cywilizacyjnego dla zwiększenia powszechnego dobrobytu społeczeństwa oraz zdrowego i godnego życia.

Zadowolenie klientów i członków stowarzyszenia stanowi miarę jakości naszych działań.
Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości ma dla stowarzyszenia znaczenie priorytetowe.
Osiąganie planowanych wyników jakościowych realizujemy przez wdrożenie i ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2001 oraz zapewnienie na ten cel odpowiednich zasobów materialnych.
Nasze cele strategiczne to:

 • Działanie na rzecz nauki, techniki oraz propagowanie kultury i dobrych obyczajów;
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków, promocja zatrudnienia, reorientacja zawodowa oraz pomoc w zakresie poszukiwania pracy;
 • Tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych;
 • Dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników;
 • Popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin;
 • Reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych członków SIMP;
 • Rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych;
 • Troska o zabytki polskiej techniki i kultury materialnej;
 • Dbałość o ochronę środowiska przyrodniczego;
 • Propagowanie idei przedsiębiorczości, humanizacji techniki i działalności stowarzyszeniowej;
 • Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
 • Działanie na rzecz rozwoju infrastruktury poprawiającej warunki życia osób niepełnosprawnych;
 • Wspieranie obywateli i instytucji w zakresie ochrony ich praw konsumenckich;
 • Dostarczanie wyrobów i usług zgodnych z wymaganiami klientów i członków SIMP oraz z przepisami prawnymi;
 • Stały rozwój zakresu usług;
 • Wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością;
 • Optymalizacja efektów ekonomiczno-finansowych;
 • Wysoki poziom wyszkolenia pracowników.
Zatwierdzam
Andrzej Ciszewski
Prezes SIMP
Wydanie Data: 01.10.2005r.
up